Επιλογή Σελίδας

Η ίδρυση και η λειτουργία μη κρατικών ή και ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα έχει καθυστερήσει σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε. Ωστόσο, όπως προκύπτει και από την εξέλιξη της τριτοβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ε.Ε., η δημιουργία σχολών και η παροχή ειδικοτήτων που παρέχουν ειδικότητες υψηλής ζήτησης και υψηλού κόστους εκπαίδευσης, δεν βρίσκεται στην πρώτη προτεραιότητα ακόμη και διεθνώς προβεβλημένων ιδιωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται σε χώρες της Ε.Ε. Αναντίρρητα, το υπό διαμόρφωση νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι σχολαστικά επεξεργασμένο, ώστε να περιγράφει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, κανονισμούς και πρότυπα που διασφαλίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την ισοτιμία των δικαιωμάτων των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού με τα δημόσια ανώτατα ιδρύματα. Ο νομοθέτης οφείλει να διασφαλίσει ότι όλα τα πανεπιστήμια, ανεξαρτήτως του δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα τους, τηρούν εναρμονισμένα υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα, διαθέτουν εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό και υποδομές, και προσφέρουν προγράμματα υποδειγματικής ποιότητας, ενισχύοντας έτσι τον δίκαιο ανταγωνισμό και ενθαρρύνοντας την αριστεία στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας μας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.

Η συζήτηση περί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορά αποκλειστικά την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης και δεξιοτήτων με ταυτόχρονη αντιστοίχιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Κρίσιμη για την επιτυχία της συνύπαρξης των ιδρυμάτων κρατικών και μη κρατικών, θεωρώ ότι είναι η αποτελεσματική εποπτεία, η πιστοποίηση και η συνεχής παρακολούθηση από την Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΕΘΑΑΕ), η οποία ως αρμόδια έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει ότι όλα τα ιδρύματα θα τηρούν τα καθιερωμένα πρότυπα, προωθώντας μια διαδικασία συνεχούς επικαιροποίησης και βελτίωσης. Η συνύπαρξη κρατικών και ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν μπορεί να γίνει με ισότιμους όρους, αν δεν εξασφαλιστεί βιώσιμη χρηματοδότηση των δημοσίων πανεπιστημίων, προκειμένου να διατηρήσουν υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα, να υποστηρίξουν τις ερευνητικές προσπάθειες και να προσφέρουν δωρεάν προπτυχιακή εκπαίδευση και μεταπτυχιακά υψηλής αξιοπιστίας και εξειδίκευσης.

Η σαφής κατοχύρωση της αυτονομίας των δημοσίων πανεπιστημίων, της δυνατότητάς τους να καινοτομούν, να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες και να ανταποκρίνονται στις εθνικές και ευρωπαϊκές απαιτήσεις, είναι ύψιστης σημασίας. Εάν καταφέρουμε με συνεργασία και ανοιχτούς ορίζοντες, το νέο θεσμικό πλαίσιο να υποστηρίζει αυτή τη δυναμική ισορροπία μεταξύ της κρατικής εποπτείας και της θεσμικής αυτονομίας, του δίκαιου ανταγωνισμού, της ισχυρής διασφάλισης ποιότητας, της υπεύθυνης χρηματοδότησης και της παγκόσμιας δέσμευσης, τότε σας βεβαιώνω ότι το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο θα διατηρεί μακράν το προβάδισμα για την επιστήμη, την εκπαίδευση και την καινοτομία σε σύγκριση ακόμη και με τις πιο φιλόδοξες ιδιωτικές πρωτοβουλίες.

* Ο κ. Στράτος Στυλιανίδης είναι καθηγητής στην Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ.

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ