Επιλογή Σελίδας

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4957/2022 όπως ισχύει, καθώς και από τις αποφάσεις ίδρυσης (ΦΕΚ Β2762/11-07-2018) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ Β5202/28-08-2023).

Η επιλογή των υποψηφίων υπόκειται στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

Ι. ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

Στο Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ψηφιακής Τεχνολογίας, Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Γραφικής Τέχνης, Ψηφιακής Δημιουργίας και Καλών Τεχνών, Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Επιστημών της Αγωγής και Επιστημών της Υγείας και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή Σχολών Ανώτατης Παιδείας της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο βαθμός του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού) Α’ κύκλου σπουδών της/του υποψηφίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 (έξι) (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 7 του Ν.4485/2017 όταν πρόκειται για πτυχίο ξένου ΑΕΙ). Η Συνέλευση Τμήματος με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι δεν έχουν λάβει στο πτυχίο το βαθμό έξι (6), εφόσον αυτοί διαθέτουν (α) δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο ή (β) αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό έργο ή αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με αυτούς του ΠΜΣ, ή (γ) διαθέτουν συνδυασμό περισσοτέρων από τα πρόσθετα αυτά προσόντα. Οι πρόσθετες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου.

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν και φοιτήτριες/φοιτητές οι οποίες/οι υποβάλλουν, αντί πτυχίου, πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους από το οποίο να προκύπτει ότι περάτωσαν τις σπουδές τους. Η εγγραφή τους, εφόσον επιλεγούν, θα οριστικοποιηθεί με την έγκαιρη εντός προθεσμίας υποβολή του αντίστοιχου πτυχίου.

ΙΙ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Το Π.Μ.Σ. στην παρούσα φάση θα δεχτεί συνολικά είκοσι (20) φοιτήτριες/φοιτητές σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

ΙΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΟΥ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» («Master of Science in Digital Communication Media and Interaction Environments») ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., τις οποίες οι υποψήφιες/οι υποχρεούνται να γνωρίζουν και να τηρούν πιστά. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες καλούνται να επισκέπτονται τον ιστοχώρο του Π.Μ.Σ.: https://masters.ntlab.gr/.

IV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενες/οι να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» πρέπει να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση επικοινωνίας του Προγράμματος ( medialab@media.uoa.gr ), εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη χρονική σήμανση αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενιαίο αρχείο pdf το οποίο να περιλαμβάνει σε ψηφιακή μορφή όλα τα κατωτέρω δικαιολογητικά με την σειρά που αναφέρονται :

α) Αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται).

β) Αναλυτική έκθεση των λόγων του ενδιαφέροντος του/της υποψηφίου για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης».

γ) Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

δ) Βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται).

ε) Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης Α’ κύκλου σπουδών.

στ) Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών, εάν υπάρχουν.

ζ) Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας για τις σπουδές για τις οποίες υποβάλλονται τίτλοι σπουδών.

η) Αντίγραφα εκπονηθεισών πτυχιακών ή διπλωματικών εργασιών, εάν υπάρχουν.

θ) Αντίγραφα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών με διαδικασία κρίσης, εάν υπάρχουν.

ι) Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.

ια) Δύο συστατικές επιστολές, εφόσον δεν πρόκειται για πτυχιούχους του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΚΠΑ.

ιβ) Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C1 ή τίτλους εκπαίδευσης ή σπουδών στα αγγλικά.

ιγ) Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας άλλων ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών γλωσσών, εάν υπάρχουν.

ιδ) Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, αντίγραφα πιστοποιητικών ελληνομάθειας ή αντίγραφο βεβαίωσης παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.

ιε) Προκειμένου για πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 όπως ισχύει.

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

(α) Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι αξιολογούνται με κριτήρια την επίδοση στις σπουδές τους, την επιστημονική πληρότητα και ωριμότητα, τις προοπτικές επιστημονικής εξέλιξης και τις γνώσεις ξένων γλωσσών που διαθέτουν, όπως τα προσόντα αυτά προκύπτουν από τον φάκελο δικαιολογητικών που έχει προσκομιστεί. Με βάση τα κριτήρια αυτά καταρτίζεται αρχικός Πίνακας Αξιολογικής Κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά.

(β) Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι που προηγούνται στον ανωτέρω πίνακα καλούνται, σε αριθμό ίσο με το διπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, σε προσωπική συνέντευξη με μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του Π.Μ.Σ., ή με τους διδάσκοντες που ορίζονται από αυτήν, βάσει της οποίας κρίνονται τα ενδιαφέροντα και η γενική ικανότητα των υποψηφίων να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. Ειδικότερα η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται με κριτήριο (1) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητα των υποψηφίων για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, (2) τον βαθμό γνώσης εκ μέρους των υποψηφίων της σχετικής προβληματικής και της συναφούς βιβλιογραφίας και (3) την εγγύτητα των επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων των υποψηφίων προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ανωτέρω στάδια και τα ακόλουθα επιμέρους κριτήρια και βαρύτητες:

  1. Βαθμός πτυχίου, με βαρύτητα 15% (0 έως 1,5 μόρια).
  2. Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., με βαρύτητα 15% (0 έως 1,5 μόρια).
  3. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, με βαρύτητα 15% (0 έως 1,5 μόρια).
  4. Επίδοση σε πτυχιακή ή διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών, με βαρύτητα 5% (0 έως 0,5 μόρια).
  5. Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, με βαρύτητα 5% (0 έως 0,5 μόρια).
  6. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες με διαδικασία κρίσης, με βαρύτητα 5% (0 έως 0,5 μόρια).
  7. Πιστοποιημένη γνώση γλωσσών πέραν της μητρικής και της αγγλικής, με βαρύτητα 5% (0 έως 0,5 μόρια).
  8. Επαγγελματική ή/και ερευνητική δραστηριότητα, με βαρύτητα 5% (0 έως 0,5 μόρια).
  9. Προφορική συνέντευξη, με βαρύτητα 30% (0 έως 3,0 μόρια).

Το σύνολο μορίων όλων των υποψηφίων υπολογίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια και βαρύτητες στην κλίμακα 0 έως και 10, και οι υποψήφιοι των οποίων το σύνολο μορίων είναι ίσο με ή υπολείπεται έως και 0,5 από το σύνολο μορίων του τελευταίου επιτυχόντα θεωρούνται ισόβαθμοι με αυτόν και επίσης επιτυχόντες.

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. καταρτίζει τον τελικό Πίνακα Αξιολογικής Κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνόλου μορίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση Τμήματος.

Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και ο πίνακας κατάταξης ανακοινώνονται από την Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων επιτυχόντων καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ., εάν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο Πίνακα Αξιολογικής Κατάταξης.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν έγχαρτα τα επίσημα πιστοποιητικά ή/και επικυρωμένα αντίγραφα αυτών (όπου απαιτείται) κατά την εγγραφή τους.

VΙ. ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη φοίτησης, με τις προβλέψεις απαλλαγής των διατάξεων του Ν.4485/2017 όπως αυτές ισχύουν. Το ποσό των τελών φοίτησης για κάθε φοιτητή/τρια ανέρχεται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-25 σε 650 Ευρώ ανά εξάμηνο.

Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου για κάθε χειμερινό εξάμηνο και μέχρι την 30ή Ιανουαρίου για κάθε εαρινό εξάμηνο.

Αθήνα, 03/06/2024

Η Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

*

Καθηγήτρια Ελισσάβετ Τσαλίκη

* η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας

ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

Πηγή:masters.ntlab.gr