Επιλογή Σελίδας

Working and Learning Together
Rethinking Human Resource Policies for Schools

Το προσωπικό που εργάζεται στα σχολεία είναι το πιο σημαντικό «κεφάλαιο» για τα σημερινά εκπαιδευτικά συστήματα, τόσο εκπαιδευτικά όσο και οικονομικά.
Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να παράσχει καθοδήγηση για τον σχεδιασμό πολιτικών ανθρωπίνων πόρων που ενισχύουν, αναγνωρίζουν και διατηρούν τις θετικές επιπτώσεις που έχουν οι δάσκαλοι, οι σχολικοί υπεύθυνοι και το υπόλοιπο προσωπικό των σχολείων στους μαθητές τους.
Προσφέρει μια εις βάθος ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους για να δημιουργήσουν υποστηρικτικά εργασιακά περιβάλλοντα και να δημιουργήσουν ατομική και συλλογική επαγγελματική ικανότητα στα σχολεία.
Αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό των προ απαιτούμενων προσόντων εισόδου, τις δομές σταδιοδρομίας, τα χρονοδιαγράμματα μισθών και τις ρυθμίσεις για το χρόνο εργασίας για την προσέλκυση, διατήρηση και κινητοποίηση υψηλού επιπέδου προσωπικού, την αποτελεσματική και ισότιμη αντιστοίχιση του προσωπικού με τα σχολεία μέσω δίκαιων και διαφανών μεθόδων χρηματοδότησης και πρόσληψης προσωπικού και τεκμηριωμένες επενδύσεις στην επαγγελματική κατάρτιση, από την αρχική προετοιμασία μέχρι τη δια βίου συνεχιζόμενη μάθηση και ανάπτυξη.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάλυσής της, η έκθεση εξετάζει τις προκλήσεις σε ότι αφορά στην εφαρμογή και εξετάζει υπό ποιες συνθήκες οι μεταρρυθμίσεις της πολιτικής για τους ανθρώπινους πόρους είναι πιθανότερο να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στα σχολεία και στο προσωπικό τους. Η συγκεκριμένη έκθεση, που θα κυκλοφορήσει επισήμως σε λίγες ημέρες (14/11), είναι η τρίτη σε μια σειρά θεματικών συγκριτικών εκθέσεων που συγκεντρώνουν τα ευρήματα από την Ανασκόπηση Σχολικών Πόρων του ΟΟΣΑ (OECD School Resources Review).

ΠΗΓΗ: ΟΟΣΑ