Επιλογή Σελίδας

Education at a Glance (Η Εκπαίδευση με μια Ματιά) είναι η έγκυρη πηγή πληροφοριών για την κατάσταση της εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρέχει στοιχεία σχετικά με τη διάρθρωση, τη χρηματοδότηση και την απόδοση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ και σε ορισμένες οικονομίες εταίρων.

Στη συγκεκριμένη έκδοση περισσότερα από 100 γραφήματα και πίνακες -καθώς και συνδέσεις με πολύ περισσότερα διαθέσιμα στην εκπαιδευτική βάση δεδομένων- παρέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τον αντίκτυπο της μάθησης σε όλες τις χώρες, την πρόσβαση, τη συμμετοχή και την εξέλιξη στην εκπαίδευση, τους οικονομικούς πόρους που επενδύονται στην εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό περιβάλλον και την οργάνωση των σχολείων.

Η έκδοση του 2019 επικεντρώνεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με νέους δείκτες για τα ποσοστά ολοκλήρωσης, τους απόφοιτους των διδακτορικών και τα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας τους, καθώς και για τα συστήματα τριτοβάθμιας εισαγωγής, ενώ αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στον Στόχο Νο. 4 Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goal 4).

Το 2018, κατά μέσο όρο σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, το 44% των ατόμων ηλικίας 25-34 ετών έχει ολοκληρώσει σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έναντι 35% το 2008. Η αύξηση του πληθυσμού των ενηλίκων με πτυχίο πανεπιστημίου συνέβαλε περισσότερο στην ανάπτυξη αυτή.

Το πλεονέκτημα απασχόλησης των νέων ενηλίκων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έναντι των ατόμων με την ανώτερη βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέμεινε κατά την τελευταία δεκαετία σχετικά σταθερό.

Οι ενήλικες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εμφανίζονται πιο «ανθεκτικοί» ενάντια στη μακροχρόνια ανεργία και το 2018 το ποσοστό απασχόλησής τους ήταν 9 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από εκείνο των ενηλίκων με μορφωτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ενήλικες με τριτοβάθμια εκπαίδευση αποκομίζουν επίσης υψηλότερα έσοδα, αν και αυτό ποικίλλει ανά τομέα σπουδών. Το πλεονέκτημά τους αυτό αυξάνεται και με την ηλικία: τα άτομα ηλικίας 25-34 ετών με τριτοβάθμια εκπαίδευση κερδίζουν κατά 38% περισσότερο από τους συνομηλίκους τους με με μορφωτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ άτομα ηλικίας 45-54 ετών κερδίζουν 70% περισσότερο.

Σύνοψη κυριότερων στοιχείων για την Ελλάδα:

  • Η Ελλάδα έχει το τέταρτο στη σειρά υψηλότερο ποσοστό τριτοβάθμιας εγγραφής στις χώρες του ΟΟΣΑ και έχει βιώσει αύξηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την τελευταία δεκαετία.
  • Τα ποσοστά απασχόλησης αυξάνονται με το μορφωτικό επίπεδο αλλά είναι χαμηλότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.
  • Οι ενήλικες με πτυχία Bachelor ή Master στην Ελλάδα έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ.
  • Οι μισθοί των εκπαιδευτικών μεταξύ των ετών 2005 και 2018 σημειώνουν μείωση που αγγίζει το 30% , ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα, ο χρόνος διδασκαλίας αυξήθηκε κατά 49%.
  • Οι δαπάνες για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο ανά φοιτητή είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο τόσο των χωρών του ΟΟΣΑ, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Σχήμα 1. Ποσοστά εγγραφών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από την ηλικία 19 έως την ηλικία των 28 ετών (2017)

1. Έτος αναφοράς 2016.

2. Υποτιμημένος λόγω πολλών φοιτητών που έχουν εγγραφεί ιδρύματα γειτονικών χωρών.

Οι χώρες κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά των ποσοστών εγγραφής σε ηλικίες 19 έως 20 ετών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πηγή: ΟΟΣΑ