Επιλογή Σελίδας

Συγγραφέας: UNICEF – Ημερομηνία έκδοσης: Σεπτέμβριος 2019 – Γλώσσες: Αγγλικά

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη μάθηση. Παρόλο που σήμερα περισσότερα παιδιά από ποτέ έχουν εγγραφεί στο σχολείο, οι αρμόδιοι υπάλληλοι, υποχρεωμένοι να συνειδητοποιήσουν αυτό το δικαίωμα για κάθε παιδί, δεν επιτυγχάνουν συλλογικά τη βελτίωση της μάθησης, και η αποτυχία είναι βαθιά, ευρεία και έχει σημαντικές συνέπειες. Πολλά παιδιά στερούνται γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους επέτρεπαν να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους και να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή τους στις κοινότητές τους.

Το χάσμα μεταξύ των επιπέδων εκμάθησης που παρέχουν τα εκπαιδευτικά συστήματα και των αναγκών των παιδιών, των κοινοτήτων και των οικονομιών αυξάνεται. Το εύρος και το βάθος αυτής της μαθησιακής κρίσης αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση για την προετοιμασία των παιδιών και των εφήβων για τη ζωή, την εργασία και την ενεργό πολιτειότητα.

Το μάθημα της μαθησιακής κρίσης είναι σαφές: η συμβατική συναρμολόγηση των στοιχείων που προέρχονται από τον κλάδο της εκπαίδευσης δεν βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτό αποτελεί θεμελιώδη πρόκληση για τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις, οι αναπτυξιακοί εταίροι και οι κοινότητες διαχειρίζονται και υποστηρίζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα. Μια νέα, πιο ριζοσπαστική προσέγγιση που επικεντρώνεται στην ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων έχει ήδη καθυστερήσει αισθητά και αποτελεί τη βάση αυτής της στρατηγικής.

Το όραμα της στρατηγικής είναι ότι «κάθε παιδί μαθαίνει».

Για την πραγματοποίηση αυτού του οράματος, η στρατηγική υιοθετεί τους εξής τρεις στόχους:

(1) δίκαιη πρόσβαση στις ευκαιρίες μάθησης

(2) βελτίωση της μάθησης και των δεξιοτήτων για όλους, και

(3) βελτίωση της μάθησης και της προστασίας των παιδιών που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και «εύθραυστα» περιβάλλοντα.

Η στρατηγική σκιαγραφεί επίσης μία «στροφή» με εστίαση στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης του εύρους των δεξιοτήτων που επιτρέπουν στους νέους να γίνουν ευέλικτοι, ευπροσάρμοστοι μαθητευόμενοι και πολίτες, εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα εφόδια για να ανταπεξέλθουν σε προσωπικές, κοινωνικές, ακαδημαϊκές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Για να «μάθει» κάθε παιδί, η UNICEF θα αυξάνει συνεχώς την προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης. Αυτό περιλαμβάνει την εστίαση κυρίως στα παιδιά που αποκλείονται λόγω  φύλου, παιδιά με αναπηρίες, φτωχότερα παιδιά, παιδιά εθνικιστικών και γλωσσικών μειονοτήτων και τα παιδιά που επλήγησαν από καταστροφές.

Ιδιαίτερη έμβαση θα δοθεί επίσης στην στήριξη παιδιών κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων ζωής τους (3-5 ετών) και κατά την εφηβεία (10-19 ετών). Η έμβαση στην προσχολική εκπαίδευση θα επιτρέψει στις χώρες να επωφεληθούν από τα απαράμιλλα οφέλη που αποφέρει η επένδυση σε αυτόν τον τομέα.

Η παροχή πολλαπλών μεθόδων μάθησης, ιδιαίτερα για τους έφηβους, η εισαγωγή και η εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων, θα επιτρέψουν στη UNICEF να ανταποκριθεί στην ολοένα και πιο σημαντική και κρίσιμη περίοδο που τα παιδιά βιώνουν στην πορεία τους προς την ενηλικίωση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΠΗΓΗ: UNICEF