Επιλογή Σελίδας

Οι αξιολογήσεις του ΟΟΣΑ για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (OECD Reviews of Vocational Education and Training)

Συγγραφή: OECD –  Ημερ. Έκδοσης: 15 ΟΚΤ 2018 – Σελίδες 4

Σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ, περίπου οι μισοί νέοι παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύκολη πρόσβαση στον κόσμο της εργασίας. Ωστόσο, τα ποσοστά εγγραφής και η έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση ποικίλλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα.

H σειρά εκθέσεων του ΟΟΣΑ ανά χώρα εξετάζει την ανάπτυξη και την αύξηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για νέους και ενήλικες. Οι μελέτες επικεντρώνονται στο πώς μπορούν να υλοποιηθούν τα προγράμματα με τον αποτελεσματικότερο, αποδοτικότερο και πιο δίκαιο τρόπο, όπως είναι τα εξής: πώς προσαρμόζεται η ΕΕΚ στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας; Πώς μπορεί η ΕΕΚ να γίνει ελκυστική για όλους τους εκπαιδευόμενους;

Μετά από μια περίοδο σχετικής παραμέλησης σε πολλές χώρες, η μαθητεία και άλλες μορφές μάθησης βασισμένες στην εργασία βιώνουν μια αναβίωση, σε αναγνώριση της αποτελεσματικότητάς τους στη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία και στην εξυπηρέτηση της οικονομίας.

Οι μαθητείες περιλαμβάνουν συνήθως τα εξής:

  1. χρόνο που δαπανάται σε ένα χώρο εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητευόμενοι αναπτύσσουν δεξιότητες και εκτελούν παραγωγική εργασία, και
  2. εκπαίδευση εκτός θέσεων εργασίας, η οποία κατά κανόνα εποπτεύεται από τις δημόσιες αρχές.

Στις περισσότερες χώρες, οι μαθητευόμενοι δαπανούν περισσότερο από το 50% του χρόνου τους στο χώρο εργασίας. Οι μαθητείες οδηγούν σε τυπικά, αναγνωρισμένα από το κράτος, προσόντα. Ωστόσο, οι προκλήσεις της συμμετοχής ατόμων, εργοδοτών, κοινωνικών εταίρων και συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε μια τέτοια εκπαίδευση είναι σημαντικές.

Η συγκεκριμένη έκθεση προσφέρει χρήσιμα στοιχεία για την χάραξη πολιτικής σχεδιασμού και υλοποίησης επαγγελματικής εκπαίδευσης (μαθητείας) υψηλής ποιότητας με τη χρήση υλικού από το έργο του ΟΟΣΑ για τη μάθηση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Βασίζεται στην αναλυτική εργασία που διεξάγεται σε ολόκληρο το έργο και σε μηνύματα πολιτικής που αναλύονται σε έξι δημοσιευμένα έγγραφα.

Θέτει επτά ερωτήματα που συνήθως απασχολούν τις κυβερνήσεις που επιδιώκουν είτε να εισαγάγουν, είτε να μεταρρυθμίσουν συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης (μαθητείας) για νέους ή/και μεγαλύτερους εργαζόμενους:

1) Μπορεί η μαθητεία να προσφέρει χρήσιμη συμβολή σε κάθε χώρα;

2) Πρέπει οι εργοδότες να λαμβάνουν οικονομικά κίνητρα για την παροχή μαθητείας;

3) Ποια είναι η σωστή αμοιβή για τους μαθητευόμενους;

4) Τι χρονική διάρκεια θα έπρεπε να έχει μια μαθητεία;

5) Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί μια καλή μαθησιακή εμπειρία στην εργασία;

6) Πώς μπορεί η επαγγελματική εκπαίδευση να είναι αποτελεσματική στη νεολαία που απειλείται από την ανεργία;

και

7) Πώς να προσελκύσετε πιθανούς μαθητευομένους;

Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΠΗΓΗ: OECDiLibrary