Επιλογή Σελίδας

Τι ποσοστό επιτυχίας στην αγορά εργασίας έχουν οι σχολές και τα τμήματα της Κομοτηνής

Στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το Γραφείο Διασύνδεσης διεξήγαγε μελέτη απορρόφησης από την αγορά εργασίας των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 και 2013. Πρωταρχικός σκοπός της έρευνας είναι εκτίμηση του βαθμού και της ποιότητας απασχόλησης των αποφοίτων για τα δεκαοχτώ Τμήματα του Πανεπιστημίου. 

Η έρευνα διενεργείται έξι έως εφτά χρόνια μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων υπερπηδώντας παράγοντες που καθυστερούν την άμεση ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα μεταπτυχιακές σπουδές, στρατιωτικές υποχρεώσεις κ.α. Η αποτύπωση της γνώμης των αποφοίτων μετά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας κρίνεται κρίσιμη για την ποιότητα των προσφερόμενων ακαδημαϊκών υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. και βασικό στοιχείο ανάδρασης για τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, με στόχο την άριστη ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και άλλων παραγωγικών φορέων της κοινωνίας μας. 

Το δείγμα της μελέτης διαμορφώθηκε από τους αποφοίτους των δεκαοχτώ Τμημάτων του Δ.Π.Θ. τα έτη 2012 & 2013 και αποτελείται από 1.088 άτομα, δείγμα που ανέρχεται στο 23,8% του πληθυσμού. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων από συνεργάτες του Γραφείου Διασύνδεσης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και διήρκησε από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2019. 

Το κυριότερο στοιχείο της μελέτης είναι η εκτίμηση του ποσοστού απασχόλησης, ετεροαπασχόλησης και ανεργίας των αποφοίτων. Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι το ποσοστό των εργαζόμενων αποφοίτων του δείγματος ανέρχεται στο 86,5%, από τους οποίους το 64,3% εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτοί) και το 22,2% εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι-ελεύθεροι επαγγελματίες. Το ποσοστό ανεργίας του συνόλου των αποφοίτων του Δ.Π.Θ. ανέρχεται στο 8,9%, ενώ το ποσοστό των αποφοίτων που δεν εργάζονται αλλά δεν αναζητούν απασχόληση (με ενεργοί-άεργοι) ανέρχεται στο 4,5%, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα.

Ποια τμήματα έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας 
Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε ανά Τμήμα, προέκυψε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται σε αποφοίτους του Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας με ποσοστό ανεργίας 22,1%, ακολουθούν τα Τμήματα Δασολογίας με ποσοστό 21,2%, Ελληνικής Φιλολογίας με ποσοστό ανεργίας 19,8% και  Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία με ποσοστό 13,4%, όπως φαίνεται στον πίνακα.

Όσον αφορά τον συσχετισμό των σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης των εργαζόμενων αποφοίτων του Δ.Π.Θ., το 71,2% εργάζεται σε αντικείμενο που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ με το αντικείμενο σπουδών του, ενώ το 22,1% εργάζεται σε αντικείμενο που δεν σχετίζεται καθόλου με αυτό. Αναλυτικότερα, μεγαλύτερο συσχετισμό αντικειμένου σπουδών και απασχόλησης εμφανίζουν τα Τμήματα Ιατρικής, με το 98,2% των αποφοίτων του να δηλώνει ότι εργάζεται σε αντικείμενο που σχετίζεται πολύ ή πάρα πολύ με το αντικείμενο σπουδών, το Τμ. Νομικής με αντίστοιχο ποσοστό 97,3% και το Τμ. Πολιτικών Μηχανικών με ποσοστό 90,5%.

Αντίθετα, Τα Τμήματα που εμφανίζουν μεγαλύτερη απόκλιση αντικειμένου σπουδών και απασχόλησης είναι το Τμ. Ιστορίας και Εθνολογίας με το 53,8% των εργαζόμενων αποφοίτων του να εργάζεται σε αντικείμενο που δεν σχετίζεται καθόλου με το αντικείμενο σπουδών του, το Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας με αντίστοιχο ποσοστό 50,7%, το Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών με ποσοστό 45% και τέλος το Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος με ποσοστό 37,5%.

Ο πίνακας εργαζόμενων / ανέργων ανά τμήμα 

Πηγή: xronos.gr