Επιλογή Σελίδας

Η νέα αυτή μελέτη του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ  εστιάζει στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη. Διερευνά τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης με ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές και τα μέτρα που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους ενήλικες χαμηλών δεξιοτήτων και προσόντων να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες για μάθηση.

Εκτός από μια εκτενή αναφορά στους σχετικούς δείκτες που συνδέονται με την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων (Κεφάλαιο 1ο), η μελέτη εξετάζει τις εθνικές ρυθμίσεις για τον συντονισμό πολιτικών και μέτρων εκπαίδευσης ενηλίκων (Κεφάλαιο 2ο). Στην συνεχεια παρέχει μία γενική επισκόπηση για κάθε χώρα, συγκρίνοντας τα δημόσια επιδοτούμενα προγράμματα που παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους (Κεφάλαιο 3ο).

Η έκθεση εξετάζει επίσης το ζήτημα της οικονομικής στήριξης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα οικονομικά κίνητρα για ομάδες με χαμηλά επίπεδα προσόντων (Κεφάλαιο 4ο). Οι προσεγγίσεις για την επίτευξη ευέλικτων μαθησιακών διαδρομών αποτελούν έναν άλλο τομέα έρευνας (Κεφάλαιο 5ο). Αυτό ακολουθείτε από μία ανάλυση ρυθμίσεων για την αναγνώριση και την επικύρωση της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης (Κεφάλαιο 6ο).

Επίσης, η έκθεση φαίνεται να εξετάζει εν τέλη το βαθμό στον οποίο οι δράσεις ευαισθητοποίησης και προβολής (Κεφάλαιο 7ο) και οι υπηρεσίες καθοδήγησης (Κεφάλαιο 8ο) στηρίζουν τη διαθέσιμη παροχή εκμάθησης.

Η κύρια πηγή της έρευνας είναι οι πληροφορίες οι οποίες έχουν συλλεχθεί από την Eurydice National Units, οι οποίες αφορούν 42 συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης από τις 37 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα δεδομένα συμπληρώθηκαν με ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που παρέχονται από άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων του Cedefop, της Eurostat και του OECD.

Δείτε ολόκληρη την μελέτη εδώ.

Πηγή: ΕΥΡΥΔΙΚΗ