Επιλογή Σελίδας

Οι αναγνώστες μπορούν να αναζητήσουν την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στους συνδέσμους:  

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/structure-european-education-systems-20222023-schematic-diagrams

Η δεύτερη έκθεση με τίτλο “Compulsory Education in Europe-2022/23”, η «Υποχρεωτική Εκπαίδευση στην Ευρώπη -2022/2023»»,  χαρτογραφεί τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, την  ηλικία που αρχίζει και ολοκληρώνεται. Διαπιστώνεται, για παράδειγμα, ότι στα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, η υποχρεωτική εκπαίδευση ξεκινά με την πρωτοβάθμια, από την ηλικία των έξι. Το εκπαιδευτικό σύστημα με τη μεγαλύτερη σε διάρκεια υποχρεωτική εκπαίδευση είναι η Γαλλία, όπου διαρκεί 15 χρόνια

Η έκθεση είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στον σύνδεσμο: 

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/compulsory-education-europe-20222023

Οι εκθέσεις αφορούν τις 37 Ευρωπαϊκές χώρες (39 εκπαιδευτικά συστήματα) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus + της Ε.Ε.

1. Compulsory education in Europe 2022-2023

2. The structure of the European systems 

Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ.