Επιλογή Σελίδας

Η γλωσσική πολυμορφία είναι στο DNA της Ευρώπης. Το μωσαϊκό των Ευρωπαϊκών γλωσσών δεν περιλαμβάνει μόνο τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών αλλά και διαλέκτους της περιφέρειας ή μειονοτικές, που ομιλούνται για αιώνες στο ευρωπαϊκό έδαφος καθώς και τις γλώσσες που εισάγονται από τους μετανάστες. Η υποστήριξη της γλωσσικής πολυμορφίας και η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών αποτελούν σταθερή πολιτική γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Starting age of and participation rate in foreign language learning

Η πέμπτη έκδοση της μελέτης «Στοιχεία Κλειδιά στη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στο σχολείο στην Ευρώπη 2023», όπως και οι προηγούμενες εκδόσεις της εν θέματι μελέτης, έχει σκοπό να συμβάλει στην παρακολούθηση των εξελίξεων πολιτικής στον τομέα της διδασκαλίας των  ξένων γλωσσών στα σχολεία της Ευρώπης.

Language-heterogeneous schools

Περιλαμβάνει 51 δείκτες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με την πολιτική των ξένων γλωσσών σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Τα στοιχεία από το δίκτυο Ευρυδίκη συμπληρώνονται από στοιχεία της Eurostat και στοιχεία από δύο διεθνείς έρευνες, που διενεργήθηκαν από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ): το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών 2018 (PISA) και τη Διεθνή Έρευνα για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση του έτους 2018 (TALIS).

The study of English as a foreign language – Teachers’ transnational mobility

Μπορείτε να δείτε την μελέτη εδώ.

Πηγή: ΕΥΡΥΔΙΚΗ