Επιλογή Σελίδας

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την ιστορική πορεία της κοινωνιολογικής και φιλοσοφικής μελέτης της εκπαίδευσης και κυρίως τις συνθήκες που οδήγησαν στη συγκρότηση των κλάδων της Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης. Η ενασχόληση με ζητήματα εκπαιδευτικής φύσεως εκκινεί από την αρχαιότητα, όταν η κοινωνιολογική προσέγγιση εναλλάσσεται και υπολανθάνει δυσδιάκριτα στην ευρύτερη φιλοσοφική. Ωστόσο, μόλις κατά τη δεκαετία του 1960, ως απόρροια κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών εξελίξεων-συνθηκών, επιτυγχάνεται η συγκρότηση τόσο της Κοινωνιολογίας όσο και της Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης και συνακόλουθα η “νομιμοποίησή” τους ως ειδικών επιστημονικών κλάδων και ξεχωριστών περιοχών μελέτης με αυστηρές προσδιοριστικές επιστημολογικές ορίζουσες. Έκτοτε διαγράφουν σταθερά ανοδική πορεία υγιούς πειραματισμού και αξιοσημείωτης διεύρυνσης, έχοντας πλέον καταστεί από τις πιο ζωντανές και σεβαστές περιοχές των ανθρωπιστικών επιστημών.

Πηγή: Εκπαιδευτική Επικαιρότητα