Επιλογή Σελίδας

Η 26η Σεπτεμβρίου είναι ημέρα αφιερωμένη στον εορτασμό των γλωσσών.Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (https://edl.ecml.at/) στις 26 Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε με απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe), στις 6 Δεκεμβρίου 2001.

Το 2021 συμπληρώθηκαν είκοσι χρόνια από τον πρώτο εορτασμό της. Κάθε τέτοια ημέρα ενώνουν τη φωνή τους το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (European Center for Modern Languages) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), με σχολεία, Πανεπιστήμια, γλωσσικά ινστιτούτα, εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές και απλούς πολίτες απ’ όλη την Ευρώπη και τον κόσμο για να εορτάσουν τον γλωσσικό πλούτο της Ευρώπης και του πλανήτη, με ποικίλες εκδηλώσεις.

Οι γλώσσες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που οφείλουμε να διαφυλάξουμε, να καλλιεργήσουμε και να αναδείξουμε. Χρησιμεύουν ως γέφυρες επικοινωνίας με άλλους πολιτισμούς, προάγοντας την αμοιβαία κατανόηση, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή και διευκολύνουν την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού συμμετέχει ενεργά στο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (European Center for Modern Languages – ECML), Οργανισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος προωθεί την ποιοτική διδασκαλία και εκμάθηση των γλωσσών για όλους τους μαθητές, αδιακρίτως. Ειδικότερα οι δράσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης αποσκοπούν στην ικανοποίηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών των τριάντα έξι (36) κρατών-μελών του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών , με την προώθηση της ποιοτικής διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών, συμβάλλοντας παράλληλα με αυτόν τον τρόπο και στην εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 2 Φεβρουαρίου 2022 ψηφίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης Σύσταση προς τα κράτη-μέλη του, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, για τη σημασία της πολυγλωσσικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για τη δημοκρατική κουλτούρα.Σε αυτήν δίνεται έμφαση στα γνωστικά, γλωσσικά και κοινωνικά οφέλη της γλωσσομάθειας, ενώ ταυτόχρονα τεκμηριώνεται το πώς οι πολυγλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες συμβάλλουν στην εκπαιδευτική επιτυχία,την κοινωνική συνοχή καιτην αμοιβαία κατανόηση, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο και τη δημοκρατία.

Εν όψει του φετινού εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών και στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) απέστειλε, όπως κάθε χρόνο, σχετική Πρόσκληση (Α.Π.:ΦΣΕ 54/68760/Η1/20.6.2023, συνημμένα), σε όλα τα σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε.της χώρας, μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπαίδευσης, με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί φορείς της χώρας και οι μαθητές να συμμετάσχουν στον εορτασμό της. Στο ανωτέρω έγγραφό μας προτείνονται διάφορες δραστηριότητες εορτασμού για το έτος 2023-2024 (βλ. αναλυτικά το Παράρτημα της εν λόγω Πρόσκλησης), όπως:

Διαγωνισμός σχεδίου για T-shirt με θέμα την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (European Day of Languages), για το έτος 2024. Όσοι μαθητές Π.Ε. και Δ.Ε. ενδιαφέρονται, μπορούν να σχεδιάσουν ένα πρωτότυπο σχέδιο με θέμα τις γλώσσες. Το καλύτερο, θα βραβευθεί. Για την ενημέρωση σχετικά με τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, την υποβολή σχεδίων, αλλά και για να πάρουν ιδέες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μαθητές/-τριες και να σχεδιάσουν τα δικά τους πρωτότυπα σχέδια, μπορούν να επισκεφθούν την ακόλουθη ιστοσελίδα: https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx
Προθεσμία υποβολής σχεδίων (online): 31.12.2023.

Ανάρτηση από εκπαιδευτικούς δείγματος του εκπαιδευτικού υλικού για τον φετινό εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, το οποίο θα ετοιμάσουν οι ίδιοι, σε συνεργασία με τους μαθητές/μαθήτριές τους, στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών: https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναρτήσουν το δείγμα του υλικού τους πρώτα στον ιστότοπο του σχολείου τους (αφού το μεταφράσουν, περιληπτικά, στα Αγγλικά ή τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά), παραθέτοντας την ηλεκτρονική του δ/νση και στην ανωτέρω σχετική ιστοσελίδα του ECML, ώστε οι πληροφορίες που θα καταχωρήσουν να είναι προσιτές στους μη ελληνομαθείς επισκέπτες της, κ.ά. Επίσης,τα σχολεία που ενδιαφέρονται για αφίσες, posters, EDL logo, κ.λπ. για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, μπορούν να τα εκτυπώσουν μέσω της σχετικής ιστοσελίδας:
https://edl.ecml.at/Teachers/Downloads/tabid/3156/language/el-GR/Default.aspx

• Για το 2023, επιπλέον όσων δράσεων προτείναμε στην σχετική Πρόσκληση (συνημμένα) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., προτείνεται η συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών και στις εξής δράσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ενδεικτικά):

Α. Word of the year: Ο/η εκπαιδευτικός, σε συνεργασία με τους μαθητές/-τριες, επιλέγει μία λέξη ή φράση, με την οποία ένας μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας εκφράζει μια κοινωνική, πολιτισμική ή πολιτική κατάσταση, κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο. Θα την αναρτήσει στη σχετική ιστοσελίδα, παραθέτοντας σύντομη επεξήγησή της, στα Αγγλικά: https://edl.ecml.at/Facts/Wordoftheyear/tabid/3278/Default.aspx
Στον ανωτέρω σύνδεσμο είναι επίσης διαθέσιμα περισσότερα σχετικά παραδείγματα.

Β. Γνωστά αποφθέγματα, φράσεις, παροιμίες:(βλ.το Παράρτημα της Πρόσκλησης εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2023, συνημμένα).Ο/η εκπαιδευτικός, αφού επιλέξει, σε συνεργασία με τους μαθητές/-τριες, 1-2 γνωστά αποφθέγματα, φράσεις ή παροιμίες, μπορεί να τα αναρτήσει (στα Ελληνικά αλλά και με λατινικούς χαρακτήρες), στη σχετική ιστοσελίδα του ECML: https://edl.ecml.at/Facts/Quotes/tabid/3264/Lang/el/language/elGR/Default.aspx, παραθέτοντας στα Αγγλικά (ή τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά), σύντομα και κατανοητά, σε ποιον/ποια αποδίδεται, την ιδιότητά του/της (π.χ. φιλόσοφος, συγγραφέας, κ.λπ.), εξηγώντας και τη σημασία της φράσης (για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας).

Γ. Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε δημοσκόπηση με θέμα “Impact of Artificial Intelligence (AI on the future of language learning”): Η συμμετοχή εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στη δημοσκόπηση είναι δυνατή μέσω του κάτωθι συνδέσμου: https://edl.ecml.at/Activities/Poll/tabid/3229/Default.aspx.

➢ Τέλος, τα σχολεία που ενδιαφέρονται για αφίσες, posters, EDL logo, κ.λπ. για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, μπορούν να τα εκτυπώσουν μέσω της σχετικής ιστοσελίδας: https://edl.ecml.at/Teachers/Downloads/tabid/3156/language/el-GR/Default.aspx

➢ Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών και τον εορτασμό της προτείνεται η επίσκεψη των σχετικών ιστοσελίδων του Συμβουλίου της Ευρώπης (www.coe.int/edl), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (https://edl.ecml.at/) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/greece/node/908_el), στις οποίες υπάρχουν ιδέες, προτάσεις δραστηριοτήτων και ενημερωτικό και διδακτικό υλικό, προς αξιοποίηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές/-τριες (https://edl.ecml.at/Events/7eventsuggestionsinvolvingsocialdistancing/tabid/3222/Default.aspx).

Προσκαλούνται και εφέτος οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/-τριες των σχολείων της χώρας να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages). Ο εορτασμός της ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους που μοιράζονται κοινές ιδέες και αξίες, όχι μόνον από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά από όλον τον πλανήτη.

Η ανακοίνωση ΕΔΩ 

Πηγή: ΥΠΑΙΘΑ