Επιλογή Σελίδας

Με στόχο την υποστήριξη καινοτόμων ερευνών και την ενθάρρυνση νέων συνεργασιών μεταξύ των 10 πανεπιστημίων που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή κοινοπραξία INGENIUM European University Alliance,  το διδακτικό προσωπικό και ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλούνται να υποβάλλουν προτάσεις για την δημιουργία νέων κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και ερευνητικών ομάδων.

Κάθε πρόταση υποβάλλεται από ερευνητική ομάδα αποτελούμενη από μέλη τουλάχιστον τριών πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο INGENIUM με σκοπό την δημιουργία μιας μακροχρόνιας ερευνητικής συνεργασίας. Στην πρόταση, μεταξύ άλλων,  θα προσδιορίζονται  οι ερευνητικές κατευθύνσεις που θα αναπτυχθούν καθώς και οι ερευνητικών πόροι που θα διατεθούν.[DP1] 

Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή αποτελούμενη από το INGENIUM Research School Board (IRSB). Τα κριτήρια αξιολόγησης θα βασίζονται στην ποιότητα (αριστεία, αντίκτυπος και  σχήματα συνεργασίας), στην διεπιστημονικότητα της ομάδας, στην συμμετοχή κοινωνικών και βιομηχανικών εταίρων αλλά και στον κοινωνικό αντίκτυπο του προγράμματος. Έπειτα από την αξιολόγησή, θα επιλεχθούν 3 αιτήσεις από το Πανεπιστήμιο Κρήτης που θα  χρηματοδοτηθούν με 7.000 € ανά πρόταση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα CONNECT (https://connect.unich.it/) που έχει δημιουργηθεί από το Πανεπιστήμιο “G. D’Annunzio”, προκειμένου να διευκολύνει και να ενισχύει τις ερευνητικές συνεργασίες στο πλαίσιο του INGENIUM. Πληροφορίες για την χρήση της πλατφόρμας CONNECT εδώ

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων: 4 Φεβρουαρίου 2024

Για περισσότερες πληροφορίες: Information Sheet


Η πλατφόρμα υποβολών : Call for Submission

Πηγή: Πανεπιστήμιο Κρήτης