Επιλογή Σελίδας

Η πρόσκληση υποβολής έργων διαρκεί έως τον Ιούνιο του 2024. Οι οργανισμοί που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της έρευνας και της καινοτομίας ή οι εργοδότες μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Δάσκαλος μπροστά σε μικρούς μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος κωδικοποίησης

Εργασία για την παιδεία δεδομένων στην εκπαίδευση; Κάντε αίτηση για χρηματοδότηση Erasmus+ τώρα!

Η πρόσκληση υποβολής έργων διαρκεί έως τον Ιούνιο του 2024. Οι οργανισμοί που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της έρευνας και της καινοτομίας ή οι εργοδότες μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Η παιδεία δεδομένων στην ψηφιακή εκπαίδευση

Η παιδεία δεδομένων είναι η κρίσιμη ικανότητα κατανόησης, αξιολόγησης, δημιουργίας και επικοινωνίας δεδομένων ως πληροφοριών. Επικεντρώνεται στις ικανότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση δεδομένων.

Το πρόγραμμα Erasmus+ διοργανώνει μια πρόσκληση για έργα πειραματισμού πολιτικής που εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και υψηλής ποιότητας συμβάλλει στην παιδεία των μαθητών στα δεδομένα.

Αυτό αποτελεί μέρος της προτεραιότητας για την Ψηφιακή Εκπαίδευση, της οποίας η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 15.000.000 €.

Μετατροπή βέλτιστων πρακτικών σε έργα

Αυτή η προτεραιότητα τονίζει την ανάγκη να εξοπλιστούν οι μαθητές με τις δεξιότητες πλοήγησης, κατανόησης και κριτικής ανάλυσης δεδομένων.

Οι προτάσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος που προετοιμάζει το μελλοντικό εργατικό δυναμικό για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από περιβάλλοντα που βασίζονται σε δεδομένα.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση

Οι αιτούντες (δικαιούχοι και συνδεδεμένες οντότητες) πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της έρευνας και της καινοτομίας ή εργοδότες.

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης

Κατεβάστε τα στοιχεία της αίτησης [pdf]

Υποβάλετε αίτηση μέσω της πύλης χρηματοδότησης και προσφορών

Επιπτώσεις για την πολιτική

Τα δεδομένα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εκπαίδευση καθώς:

  • παρέχει πολύτιμες γνώσεις για τη μάθηση των μαθητών
  • βοηθά τους εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις
  • οδηγεί σε συνεχή βελτίωση στη διδασκαλία και τη μάθηση

Τα δεδομένα είναι σημαντικά σε πολλές βασικές λειτουργίες: αξιολόγηση, εξατομίκευση, αξιολόγηση, λήψη αποφάσεων και έρευνα.

Δραστηριότητες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν

Οι κύριες δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν

  • έρευνα, διακρατική χαρτογράφηση και ανάλυση πολιτικής για τη βελτίωση της κατανόησης και τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ πολιτικής και πρακτικής
  • ανάπτυξη και παροχή δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων (προγράμματα κατάρτισης, καθοδήγησης, κ.λπ.)
  • σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή πλαισίων, κατευθυντήριων γραμμών, μεθόδων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με καινοτόμες λύσεις
  • προτείνοντας συστάσεις βασισμένες σε στοιχεία που θα μπορούσαν να απευθύνονται σε διαφορετικούς ενδιαφερόμενους οργανισμούς και επίπεδα
  • ανάλυση του τρόπου με τον οποίο τα αποτελέσματα του έργου θα μπορούσαν να μεταφερθούν και να διατηρηθούν
  • εκδηλώσεις διάδοσης και δικτύωσης για την προβολή του έργου του έργου και την ενθάρρυνση της συνεργασίας

Πηγή: European Commission