Επιλογή Σελίδας

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσίευσε μία νέα έκθεση με τίτλο: «Πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στην Ευρώπη» (“Validation of nonformal and informal learning in HE in Europe”).

Η έκθεση αυτή διερευνά το βαθμό που τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν και πιστοποιούν τα μαθησιακά αποτελέσματα της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Βασισμένη στη νομοθεσία και τα επίσημα έγγραφα, και σύμφωνα πάντα με τους στόχους που έθεσε η Διαδικασία της Μπολώνια,  η έκθεση εξετάζει την ύπαρξη της δυνατότητας πιστοποίησης της μη-τυπικής και της άτυπης μάθησης α) ως μία εναλλακτική οδό πρόσβασης στην εκπαίδευση και (β) ως δυνατότητα που πληροί τις απαιτούμενες γνώσεις για φοίτηση στην ανώτατη εκπαίδευση. Επιπλέον, γ) η έκθεση εξετάζει τους τρεις τύπους μαθησιακής δραστηριότητας που δύνανται να πιστοποιηθούν, καθώς και τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας ως προϋπόθεση της διαδικασίας πιστοποίησης.

Οι αναγνώστες μπορούν να αναζητήσουν την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στον σύνδεσμο: 

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/validation-non-formal-and-informal-learning-higher-education-europe

και σύντομη διαδρομή: https://europa.eu/!93vKjc

Η έκθεση καλύπτει τα 37 εκπαιδευτικά συστήματα του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ και συμπεριλαμβάνει ποιοτικά στοιχεία για το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024

The report in pdf form 

The cover in pdf form 

Πηγή: ΥΠΑΙΘΑ