Επιλογή Σελίδας

Education at a Glance (Η Εκπαίδευση με μια Ματιά) είναι η έγκυρη πηγή πληροφοριών για την κατάσταση της εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρέχει δεδομένα σχετικά με τη διάρθρωση, τη χρηματοδότηση και την απόδοση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ και σε μια σειρά από χώρες που επιδιώκουν την ένταξη στον ΟΟΣΑ και χώρες εταίρους.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση περιλαμβάνει περισσότερα από 100 γραφήματα και πίνακες – καθώς και συνδέσμους για την αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών, διαθέσιμες στην εκπαιδευτική βάση δεδομένων- τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών συστημάτων, τον αντίκυπο της μάθησης σε διάφορες χώρες, την πρόσβαση, τη συμμετοχή και την πρόοδο στην εκπαίδευση, τους χρηματοδοτικούς πόρους που επενδύονται στην εκπαίδευση και τους δασκάλους, το εκπαιδευτικό περιβάλλον μάθησης και την οργάνωση των σχολείων.

Η έκδοση του 2023 επικεντρώνεται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), εξετάζοντας τη συμμετοχή στην ΕΕΚ και τη δομή των προγραμμάτων ΕΕΚ. Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει επίσης ένα νέο κεφάλαιο Εξασφαλίζοντας τη συνεχιζόμενη μάθηση για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, το οποίο παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας του ΟΟΣΑ του 2023 σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι χώρες του ΟΟΣΑ για να ενσωματώσουν τους Ουκρανούς πρόσφυγες στα εκπαιδευτικά τους συστήματα.

Περισσότερες πληρφορορίες εδώ.

Για πληροφορίες που αφορούν την Ελλάδα εδώ.

Πηγή: OECD