Επιλογή Σελίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόσκληση στην Ημερίδα:
«Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση – Το λογισμικό ΕΛΠεΙΔΑ»
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16:00

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή ημερίδα «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση – Το λογισμικό ΕΛΠεΙΔΑ» την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16:00.

Στην ημερίδα θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση και συζήτηση για την Πράξη: «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Επιπλέον θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό λογισμικό ΕΛΠεΙΔΑ και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του.

Στην ημερίδα μπορούν να συμμετάσχουν στελέχη εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο  ( https://iep.edu.gr/tpenipia/ ) 

Σχετικά με την Πράξη:
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποίησε την Πράξη: «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Σκοπός της Πράξης ήταν η εργαλειακή ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη δημιουργία δυναμικών, συνεργατικών και αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων μάθησης και επικοινωνίας και, μέσω αυτής, η καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών/τριών της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του ψηφιακού γραμματισμού, οι ΤΠΕ, ήτοι ψηφιακές τεχνολογίες, ψηφιακά εργαλεία και ψηφιακό υλικό, λειτουργούν ως αντικείμενο μάθησης με στόχο τη γνωριμία των μαθητών/τριών του Νηπιαγωγείου με τις τεχνολογίες, την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους, μέσω των τεχνολογιών, και την κατανόηση της θέσης τους στην κοινωνία και τον πολιτισμό. Ως εκ τούτου, αναδύθηκε η αναγκαιότητα άμεσης αναβάθμισης και εμπλουτισμού των σχολικών μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε παιδαγωγικό επίπεδο, με την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και την παραγωγή ψηφιακών εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού, για την επίτευξη υψηλών μαθησιακών αποτελεσμάτων.


Αποτελέσματα-παραδοτέα του έργου ήταν:

  • η παροχή ηλεκτρονικού εξοπλισμού (tablets) σε 200 σχολικές μονάδες Προσχολικής
    Εκπαίδευσης,
  • η παροχή εκπαιδευτικού λογισμικού/εφαρμογών αναπτυξιακά και παιδαγωγικά
    κατάλληλου για μαθητές/-ήτριες προσχολικής εκπαίδευσης,
  • η δημιουργία και παροχή σχετικού ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού,
  • η εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που έλαβαν
    ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της Πράξης.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ


Πηγή: ΙΕΠ