Επιλογή Σελίδας

Tο Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε δύο συστάσεις με στόχο να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει τις χώρες της ΕΕ στην παροχή υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμη ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση και στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των ευρωπαίων πολιτών.

Οι δύο συστάσεις αποτελούν ένα βήμα προς την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας της Ευρώπης – ένα όραμα για μια ανθρωποκεντρική, βιώσιμη ψηφιακή κοινωνία που ενδυναμώνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ειδικά στις ψηφιακές δεξιότητες, αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνουν την προσέγγιση 80% των ενηλίκων που έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες και 20 εκατομμύρια ειδικούς ΤΠΕ που θα απασχολούνται στην ΕΕ έως το 2030.

Οι συστάσεις αποτελούν μέρος της υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027, της εμβληματικής πολιτικής της ΕΕ για την ψηφιακή εκπαίδευση.

Tα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τους βασικούς παράγοντες επιτυχούς ψηφιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης καλεί τις χώρες της ΕΕ να εξασφαλίσουν καθολική πρόσβαση σε ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς και υψηλής ποιότητας. Η σύσταση καλεί τις χώρες της ΕΕ να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την ψηφιακή εκπαίδευση και δεξιότητες, να συνεργαστούν στενά με τους ενδιαφερόμενους, να επενδύσουν σε ψηφιακό εξοπλισμό, υποδομές, εργαλεία και περιεχόμενο και να ενθαρρύνουν στοχευμένη κατάρτιση για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση .

Για να υποστηρίξει τις χώρες της ΕΕ στις προσπάθειές τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα:

  • Ξεκινήσει την έρευνα «Digital Education in Europe» για να συγκεντρώσει γνώσεις από ευρωπαϊκά σχολεία σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών
  • Δημιουργήσει οδηγίες για προσβάσιμο, καλά σχεδιασμένο και υψηλής ποιότητας ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο
  • Δημιουργήσει πλαίσιο διαλειτουργικότητας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη σύνδεση ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών και φοιτητών

Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τους βασικούς παράγοντες για την επιτυχή ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση

Η σύσταση του Συμβουλίου για τη βελτίωση της παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση  καλεί τις χώρες της ΕΕ να παρέχουν ψηφιακές δεξιότητες με συνεκτικό τρόπο σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η σύσταση προτείνει στις χώρες της ΕΕ να λάβουν μέτρα για να ενισχύσουν την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, από βασικές έως προηγμένες και εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ως μέρος αυτής της σύστασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα:

  • Δημιουργήσει οδηγίες για την πληροφορική για να βοηθήσετε τους δασκάλους και τους εκπαιδευτές να κατανοήσουν τα ψηφιακά εργαλεία και πώς να τα χρησιμοποιούν με σιγουριά και ασφάλεια στην τάξη
  • Διευκολύνει την αναγνώριση των πιστοποιήσεων ψηφιακών δεξιοτήτων

Διαβάστε τη Σύσταση του Συμβουλίου για τη βελτίωση της παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση

Πηγή: Europian Commission