Επιλογή Σελίδας

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πειραματισμό πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο (European policy experimentation) στον τομέα «Εκπαίδευση» και «Κατάρτιση» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+» (Βασική Δράση 3), που αποσκοπεί στη στήριξη τεκμηριωμένης πολιτικής μέσω:

  • εντοπισμού και ανάπτυξης καινοτόμων προσεγγίσεων πολιτικής που έχουν τη δυνατότητα να εφαρμοστούν στην πράξη, και
  • δοκιμής θεωρητικών υποθέσεων και αξιολόγησης του δυναμικού αυτών.

Η εν θέματι πρόσκληση τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, που εδρεύει στις Βρυξέλλες, και είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: Funding & tenders (europa.eu).        

Η πρόσκληση καλύπτει διάφορα πεδία στον τομέα «Εκπαίδευση» και «Κατάρτιση» και περιλαμβάνει τις ακόλουθες έξι (6) θεματικές:

  • Ψηφιακή Εκπαίδευση (Digital Education – ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-DIGITAL)
  • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Vocational Education and Training – ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-VET)
  • Εκπαίδευση Ενηλίκων (Adult Education – ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-ADULT)
  • Σχολική Εκπαίδευση (School Education – ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-SCHOOL)
  • Μικρο-διαπιστευτήρια (Micro-credentials – ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-MICRO- CRED)
  • Ανώτατη Εκπαίδευση (Higher Education – ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP HIGHER- EDU).

Σημειώνεται ότι η Βασική Δράση 3 του Προγράμματος «Erasmus+» αποτελεί κεντρική δράση, η οποία υποστηρίζει τη συνεργασία πολιτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην εφαρμογή των υπαρχουσών πολιτικών και στην ανάπτυξη νέων πολιτικών οι οποίες μπορούν να επιφέρουν εκσυγχρονισμό και μεταρρυθμίσεις —σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και συστημάτων— στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν απευθείας την αίτησή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σχετική πρόσκληση.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την εν θέματι πρόσκληση ορίζεται στις 4 Ιουνίου 2024.

Πηγή: ΥΠΑΙΘΑ