Επιλογή Σελίδας

Εργάζεστε για να βελτιώσετε την ισορροπία των φύλων στις ΤΠΕ, την ψηφιακή ευημερία ή την παιδεία στα δεδομένα; Κάντε αίτηση για χρηματοδότηση τώρα!

Ένας νεαρός δάσκαλος σε μια τάξη που επικαλύπτεται με μια άλλη σκηνή διδασκαλίας

Ποια είναι τα έργα πειραματισμού πολιτικής;

Οι πειραματισμοί πολιτικής είναι έργα διακρατικής συνεργασίας που περιλαμβάνουν τη δοκιμή νέων δραστηριοτήτων για την κατανόηση του πόσο επιτυχείς μπορεί να είναι στην αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ. Συγκεκριμένα, δοκιμάζουν την αποτελεσματικότητα, τον πιθανό αντίκτυπο και την επεκτασιμότητα.

Αυτή η πρόσκληση πειραματισμών πολιτικής περιλαμβάνει 13 προτεραιότητες, οι οποίες ομαδοποιούνται σε 6 κύρια θέματα. Το πρώτο θέμα στοχεύει στην υποστήριξη της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Οι προτάσεις στο θέμα της ψηφιακής εκπαίδευσης πρέπει να αφορούν τις ακόλουθες προτεραιότητες:

Τα έργα μπορούν να απευθύνονται ή να γεφυρώνουν διαφορετικούς εκπαιδευτικούς τομείς και πρέπει να υποστηρίζουν υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή εκπαίδευση.

Αυτή η πρόσκληση πειραματισμού πολιτικής συνδέεται με το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση 2021-2027.

Δημιουργία ισορροπίας μεταξύ των φύλων στις μελέτες ΤΠΕ

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαφορετικότητας στον ψηφιακό τομέα, αυτή η προτεραιότητα αναζητά προτάσεις για έργα που αναπτύσσουν πλαίσια διδασκαλίας και παρεμβάσεις πολιτικής για να ενθαρρύνουν την ισορροπία των φύλων στην επιδίωξη σπουδών και επαγγελμάτων που σχετίζονται με τις ΤΠΕ.

Η κατάργηση των θεσμικών, κοινωνικοοικονομικών και πολιτιστικών εμποδίων είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους ταξίδι, ανεξαρτήτως φύλου.

Εργάζεστε για την ισότητα των φύλων στις ΤΠΕ; Κάντε αίτηση για χρηματοδότηση Erasmus+ τώρα

Ψηφιακή ευημερία

Καθώς το ψηφιακό μας αποτύπωμα διευρύνεται, αυξάνεται και η σημασία της ψηφιακής ευημερίας.

Αυτή η προτεραιότητα απαιτεί πρωτοβουλίες που εφαρμόζουν αποτελεσματικές στρατηγικές για την ενίσχυση της ψηφιακής ευημερίας.

Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία διαδραματίζει αναπόσπαστο ρόλο στην εκπαίδευση, πρέπει να διερευνήσουμε προσεγγίσεις που ενθαρρύνουν μια υγιή σχέση με ψηφιακά εργαλεία, διασφαλίζοντας ότι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκμεταλλευτούν τα οφέλη της χρήσης της τεχνολογίας στις τάξεις.

Εργάζεστε για την ψηφιακή ευημερία στην εκπαίδευση; Κάντε αίτηση για χρηματοδότηση Erasmus+ τώρα

Στρατηγικές παιδείας δεδομένων

Με την αυξανόμενη εξάρτηση από τα δεδομένα στην ψηφιακή εποχή, αυτή η προτεραιότητα επιδιώκει έργα που αφορούν στρατηγικές παιδείας για τα δεδομένα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Αυτή η προτεραιότητα τονίζει την ανάγκη να εξοπλιστούν οι μαθητές με τις δεξιότητες πλοήγησης, κατανόησης και κριτικής ανάλυσης δεδομένων.

Οι προτάσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος που προετοιμάζει το μελλοντικό εργατικό δυναμικό για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από περιβάλλοντα που βασίζονται σε δεδομένα.

Εργασία στον αλφαβητισμό δεδομένων; Κάντε αίτηση για χρηματοδότηση Erasmus+ τώρα

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση

Οι αιτούντες (δικαιούχοι και συνδεδεμένες οντότητες) πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της έρευνας και της καινοτομίας ή εργοδότες.

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης

Κατεβάστε τα στοιχεία της αίτησης [pdf]

Υποβάλετε αίτηση μέσω της πύλης χρηματοδότησης και προσφορών

Πηγή: European Commission