Επιλογή Σελίδας

Αυτή η έκθεση διερευνά τις υπάρχουσες πολιτικές και μέτρα σε εθνικό/ανώτατο επίπεδο που προάγουν τη διαφορετικότητα και την ένταξη στη σχολική εκπαίδευση.

Εστιάζει ιδιαίτερα σε μαθητές που είναι πιο πιθανό να βιώσουν μειονεκτήματα ή/και διακρίσεις στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων κοριτσιών/αγοριών, μαθητών από διαφορετικά μεταναστευτικά, εθνικά και θρησκευτικά υπόβαθρα, LGBTIQ+ μαθητές και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες. Η έκθεση υπογραμμίζει τις υπάρχουσες στοχευμένες πρωτοβουλίες πολιτικής που προωθούν την πρόσβαση των μαθητών στην ποιοτική, χωρίς αποκλεισμούς, γενική εκπαίδευση.

Παρέχει μια συγκριτική επισκόπηση πολιτικών και μέτρων σε 39 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και παρουσιάζει πολλά παραδείγματα χωρών, τα οποία παρουσιάζουν μερικές από τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν σε όλη την Ευρώπη.

Δείτε την Έκθεση εδώ

Δείτε τα Ευρήματα εδώ

Πίνακας Δεδομένων Πολιτικής

Πηγή: Eurydice