Επιλογή Σελίδας

Αυτή η αναλυτική έκθεση εκπονήθηκε από την Ομάδα Πολιτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ ως μέρος της Κοινότητας Εκπαίδευσης και Πρακτικής Καινοτομίας (EIPC), μια δράση του Νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναυαρχίδα 4 με θέμα «Προώθηση, προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων βαθιάς τεχνολογίας». Το EIPC επιδιώκει να φέρει σε επαφή ομοτίμους από την πολιτική και την πρακτική για να προωθήσει την κατανόηση των ικανοτήτων που μπορούν να πυροδοτήσουν και να διαμορφώσουν την καινοτομία για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, και τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (σκέλος 1). εκπαίδευση (σκέλος 2) και αναβάθμιση και επανεκπαίδευση ενηλίκων (σκέλος 3). Αυτή η έκθεση για το σκέλος 1 του EIPC εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) μπορούν να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των ικανοτήτων για καινοτομία στα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βασιζόμενο σε ερευνητικά στοιχεία, πρακτικά παραδείγματα και γνώσεις από το δίκτυο EIPC και ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών συστημάτων του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, προσφέρει έξι επιλογές προς εξέταση από τους υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης του ρόλου των ΑΕΙ στην υποστήριξη της αποτελεσματικής ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών στα σχολεία.

Δείτε την έκθεση εδώ

Πηγή: OECD